การสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2566

วันที่ 11 -14 มกราคม 2566 นายเนรมิต กฤตาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยามอบหมายให้นายพีระมิตร อาจวิชัย ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน นำนักเรียนตัวแทนจากโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา นายอดิศักดิ์ สุวรรณไตรย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมการ อบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2566 สภานักเรียน สพฐ. สานต่อแนวทางที่สร้างสรรค์ เรียนรู้เท่าทัน มุ่งมั่นพัฒนาประชาธิปไตย ณ โรงแรมพาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร ภาพ พีระมิตร อาจวิชัย

ภาพเพิ่มเติม : เพจประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา