ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่ชื่อ – ชื่อสกุลตำแหน่ง ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งรวมเวลาที่
ดำรงตำแหน่ง
1นายเพียร   สุวรรณไตรย์ครูใหญ่, อาจารย์ใหญ่9 มิถุนายน  2518 – 30 กันยายน  2529  11
2นายวิจิตร   สายธนูอาจารย์ใหญ่, ผู้อำนวยการ1 พฤศจิกายน  2529  – 12 ตุลาคม  25312
3นายสถิต  จิตจักรผู้อำนวยการ13 ตุลาคม  2531  –  4 พฤศจิกายน  25354
4นายบุญรู้   บุตดีวงศ์ผู้อำนวยการ5  พฤศจิกายน  2535  –  17 พฤศจิกายน  25405
5นายปรีชา  วังคะฮาตผู้อำนวยการ17 พฤศจิกายน  2540  –  26 พฤศจิกายน 25455
6นายพิชิต  จันปุ่มผู้อำนวยการ17  ธันวาคม 2545 –  25 กรกฎาคม 2551(เสียชีวิต)6
7นายเสนอ  กลางประพันธ์ผู้อำนวยการ8 สิงหาคม 2551 –  4 พฤศจิกายน 25543
8นายวิมาลทอง  ยืนยงผู้อำนวยการ8 พฤศจิกายน 2554 – 7 มกราคม 25595
9นายเนรมิต  กฤตาคมผู้อำนวยการ11 มกราคม 2559 – ปัจจุบัน