ประวัติโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๑๘ อำเภอคำชะอี ประกาศรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในชั้น ม.ศ.๑ จานวน ๒ ห้องเรียน ห้องละ ๔๕ คน โดยแต่งตั้งให้นายทองไม จันทร์เต็ม ครูโท โรงเรียนบ้านหนองสูง เป็นผู้รับสมัครนักเรียน
          วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๑๘ นายนิพนธ์ ศศิธร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญขึ้นอีก ในอาเภอคาชะอี คือโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
          วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๑๘ โรงเรียนเปิดทาการสอนเป็นวันแรกทางราชการได้แต่งตั้งให้นายทองไม จันทร์เต็ม นายพูนทรัพย์ ทองบพิตร ครูโทโรงเรียนบ้านหนองสูง ไปทำการสอนจนกว่ากรมสามัญศึกษาจะบรรจุ แต่งตั้งครูโรงเรียนนี้ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๑๘ กรมสามัญศึกษาได้บรรจุแต่งตั้งให้นางสาววารุณี บุตรดีวงค์ มาดำรงตำแหน่งครูคนแรกของโรงเรียน
          วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๘ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายเพียร สุวรรณไตรย์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
          ปีการศึกษา ๒๕๑๙ เปิดรับสมัครนักเรียน จานวน ๓ ห้อง
          ปีการศึกษา ๒๕๒๐ เปิดรับสมัครนักเรียน จานวน ๓ ห้อง
          วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๐ โรงเรียนได้รับงบประมาณ สร้างอาคารชั่วคราวและได้รับงบประมาณสร้างอาคาร ๒๑๖ ก. จำนวน ๘ ห้องเรียน
          ปีงบประมาณ ๒๕๒๑ ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ ๒๑๖ เป็นอาคารเต็มรูปแบบ ปีงบประมาณ ๒๕๒๒ ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (ม.พ.ช.) โดยได้รับงบประมาณ ดังนี้

อาคาร CS ๒๑๗ แบบ ม.พ.ช. ๑ หลัง
                    อาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง
                    อาคารโรงฝึกงาน ๑ หลัง
                    บ้านพักครู ๑ หลัง
                    บ้านพักนักการภารโรง ๑ หลัง
                    ส้วม ๑ หลัง
                    ประปา ๑ หลัง
                    ไฟฟ้าแรงสูง ๑ หลัง
                    ปรับปรุงถนน ๑ หลัง
                    ครูภัณฑ์ประกอบ งบประมาณ ๑๓ ล้านบาท
          ปีการศึกษา ๒๕๓๒ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๒ ห้องเรียน
          วันที่ ๑ พฤศจิกายน กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายวิจิตร สายธนู อาจารย์โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ มาดำรงตาแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ตามคำสั่ง กรมสามัญศึกษาที่ ๓๐๖๖/๒๕๒๙ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๒๙
          วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ กรมสามัญได้แต่งตั้งให้นายสถิต จิตจักร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ มารักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการหนองสูงสามัคคีวิทยา ตามคำสั่งที่ ของกรมสามัญศึกษา ๓๒๓๖/๒๕๓๑ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๓๑
          นายสถิต จิตจักร ได้เดินทางมารับมอบงาน เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๑
          วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายบุญรู้ บุตรดีวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร มารักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา จนถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๐
          ปีการศึกษา ๒๕๓๗ โรงเรียนได้นำสื่อ อุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยการริเริ่มของนายบุญรู้ บุตรดีวงค์ ได้ขอรับบริจาคสื่อ – อุปกรณ์ จากผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคให้โรงเรียน ได้แก่
          ๑. พระอาจารย์เสรี อีสรญาโน
          ๒. นายสมคิด – นางธีรนันท์ ทองเนตร
          ๓. นางลาวัลย์ ตันติกุลพงค์
          ๔. คุณเล็ง สินธุเชาว์
          ๕. คุณอุบลรัตน์ ผ่องประภัสสร บริจาคพระพุทธรูปปางลีลา ๑ องค์ ประดิษฐาน ณ ทางเข้าโรงเรียน
          วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายปรีชา วังคะฮาต ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกพิทยาคม อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ดำรงตำแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษาที่ ๔๒๘๑/๒๕๔๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๐
          วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายพิชิต จันปุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ อำเภอคำชะอี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษาที่ ๖๙๐/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
          ปีงบประมาณ ๒๕๔๘ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๖ล จานวน ๑ หลัง งบประมาณ ๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท
          วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหารตามคาสั่งที่ ๓๘๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ ให้นายเสนอ กลางประพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
          โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ได้รับการตรวจเยี่ยมประเมินและได้รับการรับรอง เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ซึ่งโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียน ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน รุ่น ๒ ประเภทมัธยมศึกษาในปี พ.ศ.๒๕๕๐
          โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา เริ่มใช้หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ โดยใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓
          ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมประกวดระเบียบแถว และสวนสนามลูกเสือ ณ กรุงเทพมหานคร ๖ ปีซ้อน
          ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓
          วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ได้มีคำสั่ง ๔๔๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ แต่งตั้งให้นายวิมาลทอง ยืนยง ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ อำเภอนิคมคำสร้อย มาดำรงตำแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
          ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมประกวดระเบียบแถว และสวนสนามลูกเสือ ณ กรุงเทพมหานคร ๒ ปีซ้อน
          ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ว่ายนาชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
          ได้รับคัดเลือกให้นาผลงานผ้าหมักโคลนไปจัดแสดงนิทรรศการในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ ณ เมืองทองธานี ๒ ปีติดต่อกัน
          ได้รับคัดเลือกให้ไปจัดแสดงนิทรรศการหุ่นยนต์บังคับมือ ในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ ณ เมืองทองธานี
          ปัจจุบันมีนายเนรมิต กฤตาคม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา