วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

          ภายในปีการศึกษา 2567 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาจัดการศึกษาได้มาตรฐานสากล บนฐาน ของชุมชน มีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจพอเพียงและสร้างสรรค์ 

Vision

          In the academic year 2024, Nong Sung Samakkhiwitthaya School to education agreement to be world – class Standard School based on community, to obtain morality, to strive to the Sufficiency  Economy and creativity.

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเน้นกระบวนการคิดผลิตผลงาน นวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ สื่อสาร 2 ภาษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีทักษะชีวิตและอาชีพตามคุณภาพนักเรียน ในศตวรรษที่ 21

          2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          3. พัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย เน้นการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา

          4. ส่งเสริมการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

          5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน

          6. พัฒนาสถานศึกษาให้มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

Mission

          1. To promote and develop the potential  of students focusing on thinking process, to be able to communicate in bilingual languages, to use information and communications technology to gain life skills and careers inn accordance with the students, quality in the 21st century

          2. To improve learners  to obtain desired  characteristics and the 12 Thai  values along with the Philosophy of Sufficiency Economy

          3. To develop the school personal to be the professional teachers, learning community, learning management through the  research procedure focusing on the application of technology based on the school curriculum

          4. To promote the school administration with quality system through good governance

          5. To encourage community participation on the development of creative and susta6. To enhance the school atmosphere and environment conducive to learning

เป้าหมาย

          1. การบริหารจัดการของโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

          2. บุคลากรเป็นครูมืออาชีพ สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการจัดการเรียนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

          3. ผู้เรียนมีศักยภาพ ใช้กระบวนการคิด ผลิตผลงานนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ สื่อสาร 2 ภาษา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีทักษะชีวิตและอาชีพ ตามคุณภาพนักเรียนในศตวรรษที่ 21

          4. ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา

          5. ผู้เรียนมีสุขภาพดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          6. สถานศึกษามีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนอย่างคุ้มค่า

          7. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

Goal

          1. The school administration to obtain the quality management system through good  governance

          2. The personnel to be professional teachers being able to apply information and  communication  technology via doing classroom research using the learning process

          3. Learners to gain potentiality,  to use thinking process, to produce students, work, innovation with  creativity, to communicate bilingual languages,  to  employ  information and  communications technology, to gain life  skills  and careers along with the student quality in the 21st century

          4. Learners to be able to learning n collaboration with the school curriculum

          5. Learners to be healthy, to get good life skill, morality, ethics based on the Philosophy  of Sufficiency Economy

          6. School to  obtain  the atmosphere an environment  conducive to  learning along with the use of the school learning resources to be applied for  learners worthily

          7. Every party concerned to participate in educational implementation in form of creative and sustainable way