สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

เทียนส่องสว่างประดับเหนือหนังสือ หมายถึงแหล่งวิชาความรู้ที่ประสิทธิ์ประสาทให้แก่เยาวชนให้เปี่ยมด้วยปัญญา

รวงข้าว  หมายถึง โรงเรียนตั้งอยู่ในท้องถิ่น ประชาชนมีอาชีพทำนาเป็นหลัก

ใบหม่อน  หมายถึง ประชาชนในท้องถิ่นปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เป็นอาชีพรองจากการทำนา

น.ว. หมายถึง อักษรย่อของโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

สีประจำโรงเรียน

แสด – ขาว

สีแสด  หมายถึง แสงสว่างในความมืด แทนความหมายว่า เป็นผุ้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีความรู้ ความสามารถ

สีขาว  หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์ แทนความหมายว่า เป็นผู้มีจิตใจงดงาม มีจิตใจสูงส่ง มีคุณธรรม จริยธรรม

คติพจน์ของโรงเรียน

“นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา” แสงสว่างใด เสมอด้วยปัญญาไม่มี

ปรัชญาของโรงเรียน

ศึกษาดี มีวินัย พลานามัยสมบูรณ์ เกื้อกูลชุมชน

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน 

พระพุทธรัตนประภัสสร

ต้นไม้ประจำโรงเรียน 

หม่อน

อัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

รักษ์วัฒนธรรมผู้ไทย

ยิ้ม ไหว้ ทักทาย 

Identity

         Maintaining Phu Thai cultures 

To keep smiling and to wai  as a form of  greeting

เอกลักษณ์ของโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

สืบสานศิลปวัฒนธรรมผู้ไทย

Uniqueness

To continue arts and cultures of Phu Thai

คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนมาตรฐานสากล

          1.เป็นเลิศวิชาการ

          2. สื่อสาร 2 ภาษา

          3. ล้ำเลิศทางความคิด

          4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์

          5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก