ค่ายสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.00 -16.00 น. นายเนรมิต กฤตาคม มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ปลูกสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้นอกสถานที่ รวมทั้งร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ณ น้ำตกตาดโตน และเกาะก้านเหลืองวังเทียมเมฆ ในพื้นที่ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง

ภาพเพิ่มเติม : เพจประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา