เฝ้ารับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายเนรมิต กฤตาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาเฝ้ารับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมาทรงเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดมุกดาหาร ณ อาคารอเนกประสงค์ และทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิท

ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/4hVBfZ5hm4GJ4qxF8