ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)