กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องห้องเรียนโครงการ EIS ปีการศึกษา 2566

15 มิถุนายน 2566 เวลา 14.30-16.30 นายเนรมิต กฤตาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมายให้นางดวงสมร ไตรยวงค์และคณะครูที่ปรึกษานักเรียนห้องเรียน EIS ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดูแลนักเรียนในการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องให้กับนักเรียนโครงการห้องเรียน EIS ปีการศึกษา 2566 ได้แก่ นักเรียนชั้น ม.4/5 ม. 5/1 และ ม.6/1 โดยการดำเนินการจัดกิจกรรมมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา