การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1 /2566

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 -12.00 น. นายเนรมิต กฤตาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยในวันนี้มีการดำเนินการจ่ายเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ของรัฐบาล การประชุมผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน