ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ผู้อำนวยการเนรมิต กฤตาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา พร้อมด้วยคุณครูกรรณิการ์ พันพั่ว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนมุกดาหาร