การทัศนศึกษาของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 10 -12 มกราคม 2566 นายเนรมิต กฤตาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยามอบหมายให้คณะครูนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทัศนศึกษา ณ สถานที่ต่าง ๆ ดังนี้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ,4,5 โดยคณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(เดิม) และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทัศนศึกษา ณ แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ ทัศนศึกษา ณ แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฯ ทัศนศึกษา ณ แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดมุกดาหาร และ จังหวัดร้อยเอ็ด และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์และสุขศึกษาฯ ทัศนศึกษา ณ แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพเพิ่มเติม : เพจประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา