รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 5 – 8 ธันวาคม 2566 นายเนรมิต กฤตาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาพร้อมด้วยนายไพรวรรณ์ บุษบงค์ และนายสอนนารินทร์ ปัททุม รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน และคณะครู โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา จำนวน 10 ท่าน เดินทางไปหอประชุมคุรุสภา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อเข้ารับรางวัลสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 และในโอกาสนี้ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในกลุ่มกิจการนักเรียน ณ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

รูปภาพเพิ่มเติม เพจประประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา