รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ด้วยโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งพนักงานขับรถรถยนต์ จึงออกประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคคล รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้าง
๑.๑ ชื่อตำแหน่ง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ กลุ่มบริหารทั่วไป
๑.๓ ขอบข่ายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ ตามรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference) งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (แนบท้ายประกาศ)
๑.๔ อัตราค่าจ้างเหมาเป็นรายเดือนโดยจ่ายทุกๆ สิ้ นเดือน เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง