อบรมเรื่อง “การป้องและแก้ไชปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับโรงพยาบาลหนองสูง จัดการอบรม เรื่อง การป้องและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเพศ มีทักษะในการป้องกันตนเอง มีพฤติกรรมที่ปลอดภัยในเรื่องเพศ สร้างค่านิยมการมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนด้านการรณรงค์เรื่องเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ โดยมีนายเนรมิต กฤตาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีและร่วมรับฟังการอบรม ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคาร 3 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา