ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

1. จำนวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน
1.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 ห้องเรียน จำนวน 196 คน
1) แผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (ห้องเรียนโครงการ EIS) 1 ห้องเรียน จำนวน 36 คน
2) แผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 ห้องเรียน จานวน 12๐ คน
3) แผนการเรียนทั่วไป (เตรียมปวช. , เตรียมประกอบอาชีพ และ กีฬาเซปักตะกร้อ) 1 ห้องเรียน จำนวน 40 คน
1.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 ห้องเรียน จำนวน 196 คน
1) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนโครงการ EIS) ๑ ห้องเรียน จำนวน 36 คน
2) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 ห้องเรียน จำนวน 12๐ คน
3) แผนการเรียนทั่วไป (เตรียมปวส. , เตรียมประกอบอาชีพ และ กีฬาเซปักตะกร้อ) 1 ห้องเรียน จำนวน 40 คน
1.3 สัดส่วนนักเรียนที่รับเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ จำนวน 160 คน
1) ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 70 คิดเป็น จำนวน 112 คน
2) ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 คิดเป็น จำนวน 48 คน
1.4 สัดส่วนนักเรียนที่รับเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ จำนวน 160 คน
1) ประเภทนักเรียน ม.3 เดิม ร้อยละ 80 คิดเป็น จำนวน 128 คน
2) ประเภทนักเรียน ม.3 ใหม่ ร้อยละ 20 คิดเป็น จำนวน 32 คน