ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนโครงการ EIS