ประกาศผลคัดเลือกเข้าเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนปกติ (โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ และแผนการเรียนคณิต-ภาษา)